Sebber Vejlaug

Til Sebber Vejlaug medlemmer


Der har den 4. juni været en del debat på Facebook i Sebber Service gruppen angående vejenes tilstand, der har været udtrykt ærgrelse over de voldsomme støvmængder, som havner i huse og haver, når der køres på vejene.

Det er til gene for dem, som bor på grusveje, at der støves så meget fra vejene. Vi fra Vejlauget har lovet at undersøge, om der kunne påføres bindemiddel på vejene, så det ville støve mindre. 

Vi har nu undersøgt muligheden. Det er ikke muligt for den vognmand, som vi har aftale med, at påføre et bindemiddel. 

Derfor har vi spurgt andre vognmænd, om det var muligt for dem at hjælpe os. Det var ikke muligt for nogen af vognmændene at sprøjte noget ud, som ikke er til gene for biler, hunde og gående. En vognmand kunne hjælpe med noget harpiks-lignende bindemiddel. Dette vil så hænge fast på biler, hunde og gående. Han understregede også, at det er et bindemiddel og ikke støvfjerner, det ville kun dæmpe støvet. Der skal regn til for at fjerne støv. Det med bindemiddel er en meget dyr løsning, som ville sprænge foreningens budget. 

Der er desuden forslag blandt kommentarerne om at få anden belægning på vejene.  Skærver og andet materiale på vejene er ikke muligt, da vejene ifølge lokalplanen skal fremstå, som de oprindeligt var etableret.  

Vi håber her at have givet svar på nogle af jeres spørgsmål. 

Vi vil opfordre til at I møder op på generalforsamlingen til næste år. Her kan I få indflydelse på vejenes vedligehold, da det er der, vedligehold for det kommende år fastlægges. 

Til oplysning for medlemmer af Sebber Vejlaug, så skal al kommunikation ang. vejene foregå på hjemmesiden sebbersund.dk. Det er her muligt at sende mail til bestyrelsen, som vil svare hurtigst muligt. 

På bestyrelsens vegne 

Lea Hansen 

Formand

Bestyrelse Sebber Vejlaug

Formand: Lea Hansen, Navet 47, 9240 Nibe - 41588402
Kasserer: Taco Bos, Bygmestervej 7, 9240 Nibe - 22910514
Sekretær: Dorthe Nielsen, Rolighedsvej 9,9240 Nibe - 61670032


Vejlaugets medlemmer kan afhente grus hvis de selv ønsker at udbedre vejen ved deres hus.
Gruset ligger på Navet.

Vedtægter for Sebber Vejlaug

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Sebber Vejlaug
Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune og er stiftet d. 13/12 2010.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at sikre vedligeholdelsen af følgende veje i Sebbersund:
Bagerstræde, Bjerglyvej, Bygmestervej, Fiskervej, Fælledvej, Navet, Pallestien
Rolighedsvej, Skipperstræde, Teglvej og Tværvej (incl. Vejstykket mellem Tværvej 2 og
Bagerstræde 16).

§ 3 Medlemmer
Som medlem optages enhver, der bor og/eller ejer en matrikel på en af vejene

§ 4 Udelukkelse eller udtrædelse kan ske ud fra følgende:
• Ikke længere ejer
• Ikke betaler kontingent/bidrag
• Flertallet af beboere/ ejere på vejen hvor vedkommende bor ønsker at
udtræde af lauget.
Udmeldingen sker til et regnskabsårs begyndelse.

§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen
måtte indbyde.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på infotavle i byen
samt på http://www.Sebbersund.dk/ under foreninger og Vejlaug medangivelse af
dagsorden.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal
på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. klubbens opløsning henvises til §9. Der er en
stemme pr. ejendom.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger
før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på Infotavle sammen med dagsorden en
uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten
afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år
8. Valg af revisor eller revisorsuppleant jf. §8
9. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som
ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 7 Bestyrelsen
Alle (aktive) medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer denne i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 1 medlem, der alle vælges
for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over
bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der
vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.
Foreningen tegnes af formanden og (i økonomiske anliggender af) kassereren. Alle
økonomiske dispositioner skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem.

§ 8 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det
forudgående år og status pr. 31. december til revisoren.
Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være
forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige år en
revisor og i ulige år en revisorsuppleant.
Revisoren skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at
lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv
deres arbejdsgang.

§ 9 Foreningens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af forenngens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at
mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed,
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Ved opløsning tilfalder eventuel formue de som på det tidspunkt er medlem af foreningen
til deling.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, d. 13/12 2010