Sebber Bådelaug

Bestyrelse Sebber Bådelaug 2019


Formand: Lennart Olsson, Fælledvej 10, tlf 2889 8112


Kasserer: Kaj Ingemann Petersen, Skipperstræde 7, tlf 3013 4047


Sekretær: Erich Borup, Håndværkervej 6, tlf 2371 1851


Representant for Sebber Borgerforening: Henrik Hansen, Navet 47, tlf 6186 5423

Regulativ for Sebber Bådelaug og øvrige brugere af havnen


1. Både der ikke er i vandet inden 15. maj skal fjernes fra havnens område.

2. Bådene skal holdes flydende og fortøjningerne tilses, således at broen, bagpæle og både ikke beskadiges.

3. Bådepladser skal vedligeholdes af hensyn til egne og andres både.

4. Bytning af bådeplads må ikke finde sted uden bestyrelsens godkendelse.

5. Eventuelt ønske om anden bådeplads, fremsættes overfor bestyrelsen, der ved sæsonens begyndelse behandler de indkomne ønsker.

6. De inderste pladser t.o.m. 19 kan lejes og benyttes af medlemmer til nr. 2 båd. Der betales ikke for andel. Den årlige leje fastsættes på generalforsamlingen.

7. Har bådepladsen ikke været benyttet i 2 sæsoner tages lejeretten op til vurdering for eventuelt udleje til anden side.

8. Fortøjningspæle og luftbobleanlæg tilses af bestyrelsen. Det indskærpes dog at konstaterede fejl og mangler meddeles omgående, for at minimere eventuelle skader.

9. T – stykket af broen kan benyttes til af- og pålæsning. Bådene må dog max. optage pladsen i 1 dag.

10. Er der behov for etablering af stige / laider skal dette godkendes af bestyrelsen.

11. Alt oplag af fiskeredskaber og grej m.v. på bådebro, bolværk og havneområde er ikke tilladt.

12. Havnens arealer må kun kortvarig anvendes til tørring af fiskeredskaber.

13. Ophalerstedet skal friholdes for både og parkerede biler.

Vedtægter for Sebber Bådelaug


§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Sebber Bådelaug. Foreningens hjemsted er Sebbersund i Nibe kommune.

§ 2. Bådelaugets formål.
Bådelaugets formål er at opføre og forestå driften af en bådebro på Sebbersund havn, samt at varetage drift og tilsyn af havn og havneområde med tilhørende faciliteter. Bådepladser lejes ud til medlemmer af Sebber Bådelaug.

§ 3. Laugets oprettelse.
Lauget er en forening under Sebber Borgerforening. Der indkaldes til stiftende generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse jvf. § 7.

§ 4. Medlemmer.
Der optages medlemmer, der er medlem af Sebber Borgerforening. Medlemmerne opføres i bilag til vedtægterne. Hjemmeboende børn af medlemmer af Sebber Borgerforening kan optages som medlemmer af lauget.

§ 5. Anlæg af broen og dens finansiering.
Der opføres en bådebro, som ejes af Sebber Bådelaug. Broen kan tillige med en mindre driftskapital finansieres ved salg af andele til medlemmerne. Der betales et årligt driftsbidrag (leje) for brugsretten til en bådeplads ved broen. Lejen fastsættes på generalforsamlingen. Hvis et medlem ønsker at udtræde af lauget skal andelen deponeres i lauget. Lauget videresælger den til den øverste på ventelisten. Sælgeren får 80 % af prisen. Hvis der ingen køber er, kan lauget overtage andelen til 80 % af prisen fastsat på generalforsamlingen. Hvis lejen ikke er betalt inden 1. april for det indeværende år har lauget ret til at videresælge andelen på samme vilkår.

§ 6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. På generalforsamlingen kan medlemmerne ved fremmøde eller ved fuldmagt afgive en stemme pr. medlem. Beslutningerne træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt stemmerne står lige bortfalder forslaget. Stemmes der om udgifter, der ikke kan udredes over reservekapitalen, kræves det at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, ligesom det kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret. Såfremt det sidste ikke er tilfældet, indkaldes der til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte uanset deres antal stemmer for. Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.

Generalforsamlingen holdes i februar måned med følgende dagsorden.:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af andelens værdi og den årlige leje.
5. Forslag fra bestyrelsen og andre indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8. Eventuelt.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel pr. brev. Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen eller mindst 1/5 af medlemmerne indkaldes med 14 dages varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Bestyrelsen.
Den daglige ledelse og tilsyn med broen forestås af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer. De vælges hertil for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Efter det første år er 1 af bestyrelsesmedlemmerne på valg, det sker ved lodtrækning på den stiftende generalforsamling. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over dens beslutninger. Lauget tegnes af bestyrelsen. 1 medlem af bestyrelsen for Sebber Borgerforening har adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen udarbejder regulativ for benyttelse af bådebro, havn og havneområde, herunder varetager medlemmernes ønsker om bådeplads.

§ 8. Misligholdelse.
Såfremt et medlem væsentligt misligholder vedtægter og ordensregler / regulativ kan medlemmet af bestyrelsen opsiges med øjeblikkelig varsel.

§ 9. Vedtægtsændringer.
Vedtægterne kan alene ændres på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte, ligesom det er en betingelse, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen. Såfremt det sidste ikke er tilfældet, men der alligevel er mindst 2/3 flertal for det fremsatte forslag, indkaldes der til en ny generalforsamling hvor forslaget kan vedtages, hvis blot 2/3 af de fremmødte uanset deres antal stemmer for.

§ 10. Bådelaugets opløsning.
I tilfælde af at det besluttes at opløse lauget, skal et eventuelt økonomisk overskud ved laugets ophør fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andele.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Sebbersund kro den 28. februar 1995.

Ændret på en ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2004.

Kontakt Bådelaug

 
 
 
Mail
Telefon