Info fra Aalborg Kommune om ændringerne på tidl. St. Ajstrupvej


Der har været rettet henvendelse til Aalborg Kommune, da en del borgere har spurgt til planerne med St. Ajstrupvej. Hermed følger - lettere omskrevet - kommunes redegørelse.

Navnet er nu ændret til Sebber Kirkevej - Sebbersund.

Det er Park & Natur som står for arbejdet omkring fredningen, og her skal kort forsøges at redegøre for status og hensigter omkring vejen - eller rettere stien, der som du ved er en del af udmøntning af fredningen for Sebber.

Overordnet, ja så er nuværende udtryk af midlertidig karakter, og der arbejdes på sagen. Bommen har den nuværende bredde for at vejberettiget lodsejer kan komme ind med traktor og markredskaber. Denne lodsejer har fået en nøgle til bommen.

Beredskabet burde ikke have brug for at komme ind på stien, men skulle behovet opstå har de kommunens standartnøgle og kan ligeledes låse bommen op - alternativt køres der altid rundt med både motorsav og/eller boltsaks, så opgaven beredskabet kan klare opgaven.

I forbindelse med ny stiopbygning er det planen at lave et spor, der trækker en sti udenom bommen, vel at mærke en sti som er egnet til cykler, barnevogne mv. som dermed skulle sikre den nødvendige adgang.

Ny belægning og opfyldsjord er på vej, men det har vist sig, at stort set alle materialer skal tilføres udefra pga.højtliggende ledninger (der kan ikke blot skrabes jord ind fra siderne). Kommunen regner med at kunne starte udlægning og færdigopbygning af cykel/vandresti i løbet af kort tid.

Bommens 'udsmykning' er ganske rigtigt ikke særlig indbydende, men pga. det tidligere uheld, er det blevet valgt at overmarkere den i en periode. Det er planen at male bommen sort - på linje med andre bomme i kommunens naturområder, og så skal det selvfølgelig vurderes, hvilken markering, der skal være permanent, for at ramme et niveau mellem; 'markeret så den kan ses' og: 'så meget i pagt med landskabet som muligt'.

I forhold til at invitere indenfor i området, kommer der både Infotavler op ved de to indfaldsveje og skiltning langs stierne i form af piktogrammer.